નવો કાર્યક્રમ
મુખ્ય મુદ્દા
વિડીઓ ચેનલ
Contact us
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર
શ્રી નુતન પંચદેવ વિષ્ણુ, શિવ, પાર્વતીજી, ગણપતિજી, સૂર્યનારાયણ મંદિર
મુ. ઘલુડીગામ, પોસ્ટઃ કઠોર, વાયાઃ સાયણ,
તાલુકોઃ કામરેજ જી.સુરત. પીનઃ ૩૯૪૧૫૦
ફોન નંબર (૦૨૬ ૨૧) ૨૪૨૮૨૬
+91 99041 77799, +91 93271 66779
શ્રી પંચદેવ સ્વામિનારાયણ મંદીર
મુ. ઘલુડી, વાયા- સાયણ, તા. કામરેજ, જી. સુરત.
ફોન ન - ૦૨૬૨૧ ૨૪૨૮૨૬
આટલુ કરો...


ઇમેલ દર્શન

ઇમેલ એડ્રેસ