શ્રી ગણેશ સ્તોત્રમ
નારદ ઉવાચ

પ્રણમ્ય     શિરસા    દેવં    ગૌરીપુત્રં     વિનાયકમ્ ।
ભક્તાવાસં   સ્મરેન્નિત્યમઆયુઃ   કામાર્થ    સિધ્ધેય ॥૧॥

પ્રથમ     વક્રતુણ્ડં    ચ    એકદન્તં        દ્વિતીયક‌મ્ ।
તૃતિય      કૃષ્ણ   પિંગાક્ષં    ગજવકત્રં    ચતુર્થકમ્  ॥૨॥

લાંબોદર      પંચમં     ચ     ષષ્ઠં     વિકટમેવ   ચ ।
સપ્તમં વિધ્નરાજમ  ચ  ધુમ્રવર્ણ  તથા  અષ્ટકમ્  ॥૩॥

નવમં       ભાલચન્દ્રંચ     દશમં   તુ    વિનાયકમ્ ।
એકાદશં     ગણપતિં      દ્વાદશં    તુ  ગજાનનમ્    ॥૪॥

દ્વાદશૈતાનિ   નામાનિ     ત્રિસંધ્યં     યહ  પઠેન્નરહ ।
ન   ચ    વિધ્નભય   તસ્ય  સર્વસિધ્ધિં   કરં   પ્રભુ  ॥ ૫॥

વિધાર્થી  લભતે  વિધાં    ધનાર્થી   લભતે  ગતિમ્ ।
પુત્રાર્થી   લભતે   પુત્રાં  મોક્ષાર્થી  લભતે   ગતિમ્ ॥૬॥

જપેદ્ ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ષડભિર્માસૈઃ ફલમ્ લભત્ ।
સંવત્સરેણ     સિધ્ધિં   ચ   લભતે    નાત્ર  સંશયહ ॥૭॥

અષ્ટ્ભ્યો બ્રામ્હણેભ્યશ્ચ  લિખિત્વા  યહ સમર્પયેત ।
તસ્ય   વિધા   ભવેત્સવાઁ    ગણેશસ્ય    રસાદતહ ॥૮॥

ઇતિશ્રી નારદપુરાણે સંકટ નાશમ્
ગણપતિ સ્તોત્રમ્ સંપૂર્ણમ્ ॥

શ્રી પંચદેવ સ્વામિનારાયણ મંદીર
મુ. ઘલુડી, વાયા- સાયણ, તા. કામરેજ, જી. સુરત.
ફોન ન - ૦૨૬૨૧ ૨૪૨૮૨૬
આટલુ કરો...


ઇમેલ દર્શન

ઇમેલ એડ્રેસ