શ્રી હનુમાન અષ્ટમ્
શ્રી શતાનંદમુનિ વિરચિતં     

નીતિપ્રવીણ નિગમાગમશાસ્ત્રબુધ્ધે રાજાધિરાજ સ્ઘુનાયક મંત્રિવર્ય ।
સિંદૂરચર્ચિત કલૈવરનૈષ્ટિકેન્દ્ર શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે                  ॥૧॥

સીતાનિમિત્તજ રઘુત્તમભૂરિકષ્ટ પ્રોત્સારણૈક્કસહાય હતાસ્ત્રપૌધ ।
નિર્દગ્ધયાતુપતિહાટક રાજધાને શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે                ॥૨॥

દુર્વાર્ય રાવણવિસર્જિત શક્તિઘાત કંઠાસુલક્ષ્મણ સુખાહ્યતજીવલ્લે ।
દ્રૌણાચલાનયન નંદિત રામપક્ષ શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે                ॥૩॥

રામગમોકિત તરિતારિત બંધ્વયોગ દુઃખબ્ધિમગ્નભરતાર્પિતપારિબર્હ ।
રામાંધ્રિપદમ મધુપી ભવદંતરાત્મન્ શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે          ॥૪॥

વાતાત્મકેસરિ મહાકપિરાટ્તદીય ભાયાઁજની પુરુતપઃ ફલપુત્રભાવ ।
તર્ક્ષ્યોપમોર્ચિતવપુર્બલતીવ્રવેગ શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે                ॥૫॥

નાનાભિચારિકવિસૃષ્ટ સવીરકૃત્યા વિંદ્રાવણારુણ સમીક્ષણ દુઃપ્રધષ્ર્ય ।
રોગધ્નસત્સુતદવિત્તદમંત્રજાપ શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે                   ॥૬॥

યન્નામધેયપદક શ્રુતિમાત્રતોપિ યે બ્રમ્હરાક્ષસ પિશાચગણશ્ચભુતાઃ ।
તે મારિકાશ્ચસવભંયહ્યપયન્તિ સત્વરં શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે          ॥૭॥

ત્વં ભક્તમાનસ સમીપ્સિત પૂર્તિશક્તો દીનસ્યદુર્મદસપ્ત નભયાર્તિભાજઃ ।
ઇષ્ટં મમાપિ પરિપૂરાય પૂર્ણકામ શ્રીરામદૂત હનુમન્ હર સંકટંમે                ॥૮॥
શ્રી પંચદેવ સ્વામિનારાયણ મંદીર
મુ. ઘલુડી, વાયા- સાયણ, તા. કામરેજ, જી. સુરત.
ફોન ન - ૦૨૬૨૧ ૨૪૨૮૨૬
આટલુ કરો...


ઇમેલ દર્શન

ઇમેલ એડ્રેસ