શ્રી શનિદેવના મંત્ર
તંત્રોકત મંત્ર -
ૐ शं शनैश्चराय नमः

અન્ય મંત્રો -
ॐ नमो भगवते शनैश्चराय सुर्यापुत्राय नमः
ॐ नीलांज्न समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् ।
ॐ नमः छाया मार्तण्ड संन्भुतं तं नमामि शनैश्चर
ॐ नमः खां खीं खैं सः शनैश्चराय नमः

શનિદેવ ના દસ નામ -
નીચેના દસ નામોના ઉચ્ચારણથી, શનિદેવના પ્રકોપથી શાંતિ મળે છે.
शनैश्चर, यम, कृष्ण, पिंग्लो, पिम्प्ला, सौरि, रोद्रांतको, कोण्स्थ, मन्द
(१) ॐ शनैश्चर नमः
(२) ॐ यम नमः         
(३) ॐ कृष्ण नमः    
(४) ॐ पिंग्लो नमः  
(५) ॐ पिम्प्ला नमः
(६) ॐ सौरि नमः   
(७) ॐ रोद्रांतको नमः
(८) ॐ कोण्स्थ नमः    
(९) ॐ ब्रभ्रु नमः   
(१०) ॐ मन्द नमः
શ્રી પંચદેવ સ્વામિનારાયણ મંદીર
મુ. ઘલુડી, વાયા- સાયણ, તા. કામરેજ, જી. સુરત.
ફોન ન - ૦૨૬૨૧ ૨૪૨૮૨૬
આટલુ કરો...


ઇમેલ દર્શન

ઇમેલ એડ્રેસ