શ્રી હનુમાન ચાલીસા
શ્રીગુરુચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધાર ।
બરનઉં રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયક ફલ ચારિ ॥
બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે સુમિરૌ પવન-કુમાર ।
બલ બુદ્ધિ વિધ્યા દેહુ મોહી હરહુ કલેશ વિકાર ॥

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર । જય કપિશ તિહુઁ લોક ઉજાગર ॥
રામદુત અતુલિત બલધામા    । અંજનિ-પુત્ર પવનસુત નામા ॥
મહાવીર વિક્રમ બજરંગી          । કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥
કંચન બરન બિરાજ સુબેસા      ।કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા ॥
હાથ બજ્રઔર ધ્વજા બિરાજૈ     ।કાઁધે મૂઁજ જનેઊ સાજૈ ॥
શંકર સુવન કેદરીનંદન           । તેજ પ્રતાપ મહા જગ વંદન ॥
વિધાવાન ગુની અતિ ચાતુર    । રામકાજ સરિબે કો આતુર ॥
પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા    । રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥
સુક્ષ્મરુપ ધરિ સિયહિં દિખાવા  । વિકટ રુપ ધરી લંક જલાવા ॥
ભીમ રુપ ધરિ અસુર સઁહારે      । રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ॥
લાય સંજીવન લખન જિયાયે   । શ્રીરઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥
રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઇ     । તુમ મમ પ્રિય ભરત હિ સમ ભાઇ ॥
સહસ્ત્ર બદન તુમ્હરો યશ ગાવૈં  । અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈં ॥
સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિસા       । નારદ શારદ સહિત અહિંસા ॥
યમ કુબેર દિગપાલ જહાઁ તે     । કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાઁ તે ॥
તુમ ઉપકાર સુગ્રીવ હિં કીન્હા   । રામ મિલાયે રાજપદ દિન્હા ॥
તુમ્હરો મંત્ર વિભીષન માના     । લંકેશ્ર્વર ભયે સબ જગ જાના ॥
જુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનૂ     । લીલ્યો તાહિં મધુર ફલ જાનૂ ॥
પ્રભુમુદ્રિકા મેલી મુખ માહિં      ।  જલધિ લાઁધિ ગયે અચરજ નાહિં ॥
દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે         । સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તે તે ॥
રામ દુઆરે તુમ રખવાલે        । હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ॥
સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરના   । તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના ॥
આપન તેજ સમ્હારો આપે       । તિનો લોક હાઁક તે કાપૈ ॥
ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે  ।  મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ ॥
નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા         । જપત નિરંતર હનુમંત વીરા ॥
સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ         । મનક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥
સબ પર રામ તપસ્વિ રાજા   । તિન કે કાજ સકલ તુમ સજા ॥
ઔર મનોરથ જો કોઇ લાવૈ    । સોઇ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥
ચારોં જુગ પરતાપ તુમ્હારા    । હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥
સાધુ સંત કે તુમ રખવાલે       । અસુર નિકંદન રામ દુલારે ॥
અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા  । અસ વર દીન જાનકી માતા ॥
રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા     । સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥
તુમ્હરે ભજન રામ કો ભાવૈ      । જનમ જનમ કે દુઃખ બિરસાવૈ ॥
અંતકાલ રઘુબર પુર જાઇ       । જહાઁ જન્મ હરિભક્ત કહાઇ ॥
ઔર દેવતા ચિત્ત ન ઘરઇ        । હનુમંત સેઇ સર્વસુખ કરઇ ॥
સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા          । જો સુમિરૈ હનુમંત બલવીરા ॥
જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઇ          । કૃપા કરહુ ગુરુ દેવ કી નાઇ ॥
જો સતબાર પાઠ કર કોઇ         । છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોઇ ॥
જો યહ પઢે હનુમાના ચાલિસા । હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ॥
તુલસી દાસ સદા હરિ ચેરા      । કીજૈ નાથ હ્દય મઁહ ડેરા ॥

પવન તનય સંકટ હરન, મંગલ મૂર્તિ રુપ ।
રામ લખન સીતા સહિત, હ્દય બસહુ સૂર ભૂપ ॥

સિયાવર રામચંદ્ર કી જય ॥
ઉમાપતી મહાદેવ કી જય ॥
પવનસુત હનુમાન કી જય ॥
બોલો ભાઇ સબ સંતન કી જય ॥
શ્રી પંચદેવ સ્વામિનારાયણ મંદીર
મુ. ઘલુડી, વાયા- સાયણ, તા. કામરેજ, જી. સુરત.
ફોન ન - ૦૨૬૨૧ ૨૪૨૮૨૬
આટલુ કરો...


ઇમેલ દર્શન

ઇમેલ એડ્રેસ