શ્રી બજરંગ બાણ
નિશ્ર્ચય પ્રેમ પ્રતીતિ તે બિનય કરે સનસાન ।
તેહિકે કારજ સકલ શુભ  સિદ્ધિ  કરે  હનુમાન ॥

ચોપાઇ
જય  હનુમંત   સંત  હિતકારી । સુનિ લીજૈ પ્રભુ  બિનય હમારી ॥
જનકે  કાજ   વિલંભ ન  કીજૈ  । આતુર   દૌરિ    મહાસુખ  દીજૈ ॥
જૈસે     કૂદિ     સિંધુકે     પારા । સુરસાબદન   પૈઠિ    બિસ્તારા ॥
આગે    જાય   લંકિની    રોકા । મારેહુ   લાત    ગઇ   સુરલોકા ॥
જાય વિભીષન કો સુખ દીન્હા । સીતા નિરખી પરમપદ લીન્હા॥
બાગ ઉજારી સિંધુ  મહઁ  બોરા । અતિ આતુર  જમકાતર  તોરા ॥
અક્ષયકુમાર    મારી   સંહારા । લૂમ    લપેટિ   લંક   કો   જારા ॥
લાહ સામાન  લંક   જરિ  ગઇ । જય જય ધુનિ સુરપુર નભ ભઇ॥
અબ વિલંભ કેહિ કારન સ્વામી। કૃપા  કરહુ   ઉર   અંતર યામી ॥
જય જય લખન પ્રાનકે દાતા  । આતુર  હવૈ  દુખ કરહુ નિપાતા ॥
જય હનુમાન જયતિ બલ સાગર । સુરસમુહ સમરથ ભટ નાગર ॥
ૐ હનુ હનુ હનુ હનુમંત હઠીલે । બૈરીહી મારુ વજ્રકે કિલે ॥
ગદા વજ્ર લૈ બૈરી હી મારો । મહારાજ પ્રભુ દાસ ઉબારો ॥
ૐ કાર હું કાર મહાવીર ધાવહું । વજ્ર ગદા હનુ વિલબંન લાવહૂં ॥
ૐ હ્રીં હ્રીં હ્રીં હનુમંત કપીસા । ૐ હું હું હું હનુ અરિ ઉર શીશા ॥
જય અંજનીકુમાર બલવંતા । શંકરસુવન વીર હનુમંતા ॥
બદન કરાલ કાલ કુલ ઘાલક । રામસહાય  સદા પ્રતિપાલક ॥
ભૂત પ્રેત પિશાચ નિશાચર । અગનિ વેતાલ કાલ મારી મર ॥
ઇન્હેં મારું તાહિ સપથ રામકી । રાખુ નાથ મરજાદ નામ કી ॥
સત્ય હોઉ હરિ સપથ પાઇ કે । રામદૂત ઘરુ મારુ ઘાઇ કૈ ॥
જય જય જય હનુમંત અગાઘા । દુઃખ પાવત જન કેહિ અપરઘા ॥
પૂજા જપતપ નેમ અચારા । નહિ જાનત કછુ દાસ તુમ્હારા ॥
બન ઉપબન મગ ગિરિ ગૃહમાહીં । તુમ્હરે બલ હૌં ડરપત નાહીં ॥
જનકસુતા હરિદાસ કહાવવૌ । તાકી સપથ વિલંબ ન લાવૌ ॥
જય જય જય ધુનિ હોત અકાસા । સુમિરત હોય દુસહ દુઃખ નાસા ॥
ચરન પકરિ કર જોરિ મનાવૌ । યહિ અવસર અબ કેહિ ગોહરાવો ॥
ઉઠુ ઉઠુ ચલુ તોહિ રામ દોહાઇ । પાય પરૌં કર જોરિ મનાઇ ॥
ૐ ચં ચં ચં ચં ચપલ ચલંતા । ૐ હનુ હનુ હનુ હનુ હનુમંતા ॥
ૐ હં હં હાંક દેત કપિ ચંચલ । ૐ સં સં સહમિપરાને ખલદલ ॥
અપને જનકો તુરત ઉબારૌ ।
યહ બજરંગ બાણ જેહિ મારૈ ।  તાહિ કહૌ ફિરિ કવન ઉબારૈ ॥
પાઠ કરૈ બજરંગબાણ કી । હનુમત રચ્છા કરૈં પ્રાન કી ॥
યહ બજરંગબાણ જો જાપૈં । તાસોં ભૂતપ્રેત સબ કાઁપૈં ॥
ધૂપ દેઇ જો જપૈ હમેશા । તાકે તન નહિં રહેં કલેશા ॥

દોહા
ઉર પ્રતીતિ દ્રઢ સરન હવે પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાન ।
બાધા સબ હર કરૈ સબ કામ સફલ હનુમાન ॥
સિયાવર રામચંદ્ર કી જય ॥
ઉમાપતી મહાદેવ કી જય ॥
પવનસુત હનુમાન કી જય ॥
બોલો ભાઇ સબ સંતન કી જય ॥
શ્રી પંચદેવ સ્વામિનારાયણ મંદીર
મુ. ઘલુડી, વાયા- સાયણ, તા. કામરેજ, જી. સુરત.
ફોન ન - ૦૨૬૨૧ ૨૪૨૮૨૬
આટલુ કરો...


ઇમેલ દર્શન

ઇમેલ એડ્રેસ